شماره حساب بانک پارسیان: 47000434532609

شماره حساب بانک ملت: 216356991

شماره حساب بانک ملی: 0109589245003

بنام شرکت پارسیان بهینه پایش

 

 

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه