فرم درخواست آزمون

دانلود فرم درخواست آزمایش

نام متقاضی/نماینده متقاضی (*)
ورودی نامعتبر است
آدرس
ورودی نامعتبر است
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر است
موبایل
ورودی نامعتبر است
ایمیل
ورودی نامعتبر است
شناسه ملی
ورودی نامعتبر است
کد اقتصادی
ورودی نامعتبر است

نوع کالا/فرآورده (*)
ورودی نامعتبر است
نام تجاری
ورودی نامعتبر است
شناسه کالا
ورودی نامعتبر است
محل نمونه برداری (*)
ورودی نامعتبر است
مقدار (وزن/حجم)
ورودی نامعتبر است
آزمون (های) موردتقاضا
ورودی نامعتبر است
روش آزمون
ورودی نامعتبر است
علت درخواست آزمایش
ورودی نامعتبر است

در صورت صلاحدید آزمایشگاه، نمونه به پیمانکار فرعی ارسال شود؟
ورودی نامعتبر است
از هزینه انجام آزمون مطلع هستم و موافقت دارم
ورودی نامعتبر است
درصورت ارسال نمونه به پیمانکار فرعی هزینه های ارسال، دریافت پاسخ، هزینه آزمون براساس فاکتور پیمانکار فرعی و هزینه های احتمالی دیگر را می پذیرم
ورودی نامعتبر است
از تاریخ تحویل جواب آزمون اطلاع دارم و تأخیر احتمالی پیمانکار فرعی را می پذیرم
ورودی نامعتبر است
نیاز به تحویل نمونه شاهد می باشد
ورودی نامعتبر است
نیاز به تحویل مازاد نمونه می باشد
ورودی نامعتبر است

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه