آزمایشگاه کنترل محصولات تراریخته شرکت پارسیان بهینه پایش مجهز به تجهیزات پیشرفته در زمینه آزمون تراریختگی مواد غذایی می­باشد که در سال 1396 تاسیس شده است و ازاداره استاندارد مجوزهای لازم را اخذ نموده است.

این بخش بر اساس استاندارد بینالمللی  ISOملی  ISIRI 9613طراحی و از چهار بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :

  1. بخش آماده ­سازی نمونه (خرد کردن و همگن­ سازی)
  2. بخش استخراج اسید نوکلئیک(DNA) از ماده مورد آزمون
  3. بخش مختص به واکنش­های PCR و تکثیر DNA
  4. بخش آنالیز محصول PCR

تجهیزات:

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره بهترین تجهیزات آزمایشگاه سلولی مولکولی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آنها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می­باشند که برخی از آنها عبارتند از:

هات بلوک، سانتریفیوژ، اسپکتروفتومتر، ترمال سایکلر، میکروفیوژ، ژل داک و دستگاه الکتروفورز ژل

آزمون­های قابل انجام در بخش تراریخته:

-ردیابی توالی هدف ترمیناتور NOS در نمونه تراریخته

-ردیابی توالی هدف پروموتور CaMV 35s در نمونه تراریخته

در حال حاضر آزمون تراریختگی بر روی نمونه­ های سویا، ذرت و برنج در این آزمایشگاه انجام می­شود.

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه